Към авторите

Изисквания за публикуване

Списанието приема за публикуване следните видове статии:

На български език:

Оригинални научни статии – обем до 20 стандартни страници

Обзорни научни статии – обем от 10 до 25 стандартни страници

Студии – обем от 20 до 50 стандартни страници

Отзиви и рецензии – до 5 стандартни страници

Съобщения за събития – до 2 стандартни страници

 

На английски език:

Оригинални научни статии – обем до 20 стандартни страници

Обзорни научни статии – обем от 10 до 25 стандартни страници

Отзиви и рецензии – до 5 стандартни страници

Съобщения за събития – до 2 стандартни страници

 

Забележка: Обемът на една стандартна страница е 1800 знака на страница

 

Изисквания за оформление

Страница с формат А–4, полета от всички страни по 3 cm
Формат: Microsoft Word
Font: Times New Roman 
Size: 12; междуредово разстояние – 1,5.

Заглавие на статията на български и английски език. 
Име и фамилия на автора на кирилица и латиница.
Резюме на български и английски език – до 10 реда.
Ключови думи на български и английски език – до 7 думи.

В статиите на английски език заглавието, името и фамилията на автора, резюмето и ключовите думи са само на английски.

Наименованията на отделните части или параграфи на статията или студията не се номерират.

Използваната литература включва само източници, които се цитират или позовават в текста.

Посочват се източници на финансиране, благодарности към партньори и други (когато е приложимо).

В края на статията се посочва информация за автора: име, фамилия, професионален статут, институционална принадлежност, e-mail адрес за контакт с автора.

 

Оформяне на цитиранията и позоваванията

Цитиране в текста на статията: Име на автора и годината на издаване на цитирания материал (Тепавичаров, И., 2000, с. 5); (Тепавичаров, И., Р. Симеонова, 2002, 70–98).

 

Оформяне на използвана литература

Книга от един автор
Механджийска, Г. (2008). Интервюирането в социалната работа. София: Изток-Запад.

Книга от няколко автори
Симеонова, Р. и др. (2010). Управление на качеството в организациите за социална работа. София: Ибис.

Студия
Господинов, Б. (2012). Социална работа, наука и научни изследвания. – Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Книга Социални дейности, том 103, 75–90.

Статия в научно списание
Ериксон, Ер. (1993). Идентичност: младежта и кризата. – Педагогика, 7/8, 3–61.

Статия в сборник с научни статии
Кривирадева, Б. (2008). Стратегически мениджмънт в социално-педагогическите организации. Сборник от статии по проект Леонардо да Винчи ... – В: Управление в социалната работа. София, 7–23.

Статия в сборник от научни конференции
Борисова-Богданова, М. (2009). Социална работа и психоанализа. – В: Подготовка, професионална реализация и социален статут на социалния работник. Сборник с доклади от научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 120 години от създаването на Софийски университет, организирана от Факултета по педагогика, проведена на 7–8 ноември, 2008 г. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 108–132.

На латиница
Thyer, B. A., L. Myers. (2007). A Social Workers’ Guide to Evaluating Practice Outcomes. Alexandria, Verginia: Council of Social Work Education.
Trivellion, S. (2000). Social Work Research: What Kind of Knowledge/Knowledges? An introduction to the Papers. – British Journal of Social Work, 30, 429–432.

Интернет източник
Nugier, A. (2009). Histoire et grands courants de recherche sur les émotions. – Revue électronique de Psychologie Sociale, 4, 8-14. – http://www.psychologiesociale.eu/files/RePS4.Nugier.pdf – посетен на 28.08.2013.
http://www.prospects.ac.uk/social_worker_job_description.htm – посетен на 12.03.2013 г.

 

Източниците се подреждат по азбучен ред на фамилните имена. Когато се изреждат няколко автори, се инверсират имената само на първия. Когато статията е на български език, се описват имената на кирилица, следвани от тези на латиница. Ако статията е на английски език – обратното.

Когато имат автори, интернет източниците се подреждат по азбучен ред в общия списък с използваната литература. В останалите случаи източниците от интернет се описват накрая, като се посочва официалното наименование на сайта, заглавието на рубриката и/или материала, адреса (https://www), например:

Фондация „Светът на Мария“. Проекти. – https://mariasworld.org/bg/projects.html – посетен на 08.12.2021 г.

International Labour Organization, ILO. Labour standards. – https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm – посетен на 10.12.2021 г.

Всeки източник на кирилица се транслитерира и на латиница в квадратни скоби [ ], след като e изписан на кирилица, при което трябва да са спазени приетите в България официални правила за транслитерация.

 

Изисквания за техническо оформление на таблици, схеми и др.:

  • да са в рамките на наборното поле на страницата (т.е. да не излизат извън текста); 
  • да са групирани, за да не позволяват разместване (най-удобният вариант е да се поставят в рамка);
  • да позволяват коригиране на размерите, когато се налага.

 

Приемане на материали за публикуване

Материалите се изпращат на следния имейл:
sw_journal@abv.bg

Авторът посочва електронен адрес за обратна връзка, както и информация за професионален статут, длъжност, организация.

Предложените за публикуване материали преминават през предварителен преглед за съответствие на научния профил на списанието и изискванията за оформление, след което се рецензират от двама експерти в областта, в която попада темата на статията, като се спазва принципът на двустранната анонимност.  Решението за публикуване се взема след обсъждане от редакционната колегия. Авторът получава обратна информация относно решението.


Авторски права и публикационна етика

Списание „Социална работа“ е електронно издание, което се разпространява свободно при безплатен достъп до неговото съдържание.

Публикуваните в списанието текстове могат да бъдат използвани единствено за некомерсиални лични, научни и образователни цели.

Разпространението и възпроизвеждането на публикуваните в списанието произведения от други средства за масово осведомяване, печатни медии, социални медии, блогове, уеб-сайтове, портали и т.н. е забранено.

Съдържание на списанието може да се използва единствено и само под формата на цитиране или позоваване (в други публикации и издания; в доклади, статии, публични изказвания, лекции; при критика, обзор, коментар и др.). Това може да става без искане на разрешение от издателя, редактора или автора, но при условие, че коректно се посочи името на автора и източникът на съдържанието – списание „Социална работа“, както и при условие, че не се правят изменения на използваното оригинално съдържание. 

За всякакви други начини на използване на съдържание на изданието (преводи, препечатване в други издания и т.н.) трябва да се поиска писменото съгласие и на автора, и на издателя.

Всяко друго използване на авторско съдържание (възпроизвеждане, разпространение и т.н.) без разрешение едновременно и от автора, и от издателя е изрично забранено и ще се третира като нарушение на авторското право.

Авторът носи отговорност за съдържанието на своето произведение. Предлагайки свой материал за публикуване в списанието, авторът гарантира, че това е оригинален и непубликуван в други издания авторски труд, в който отсъства плагиатство.

Списанието получава право от автора да предостави достъп до предложеното произведение сред неограничен брой лица чрез публикуване на сайта на списанието.Списание „Социална работа“ е некомерсиално издание и не дължи на автора възнаграждение за публикацията. Авторът се задължава, в случай на повторно възпроизвеждане/публикуване на съдържание от вече публикуваното в списание „Социална работа“ произведение, това да става единствено при следните условия:

  • да не възпроизвежда произведението в цялост и буквално;
  • ако използва произведението или части от него като част от други собствени авторски произведения с по-голям обем (антологии, монографии, учебници, дисертации), да посочи списанието като източник на първоначалното публикуване.

При подаването, прегледа, оценяването и подготовката за публикуване на всяка статия се изисква авторите, редакторите и рецензентите да информират за наличието или отсъствието на актуален или потенциален конфликт на интереси.

 

Редакционна колегия
Проф. д-р Гинка Механджийска - Главен редактор (2021 - )
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров – основател и главен редактор (2013 – 2021)
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. дпн Моника Богданова
Проф. д-р Лиляна Стракова
Доц. д-р Бистра Мизова
Редакционен съвет
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Бончо Господинов - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова - ЮЗУ “Неофит Рилски”
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет – Стара Загора
Проф. д-р Мария Стоянова - УНСС
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
Д-р Джулия Уоткинс - бивш изпълнителен директор на Съвета за образование по социална работа, САЩ
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.
Уеб сайтът www.swjournal-bg.com използва „бисквитки“. С ползването му Вие се съгласявате с Политика за конфиденциалност и Политика за бисквитките. Научете повече за „бисквитките“.      Настройки на бисквитките   Приемам     
Настройки на бисквитките
Използваме „бисквитки“, за да предоставим възможно най-доброто потребителско преживяване на нашия уеб сайт. От тук може да включвате или изключвате бисквитките, които сайтът използва.
Категория
НеобходимиЗаписват данни, които са необходими за основни функции на сайта, пр. записване съгласието на посетителя с Политиката за бисквитките.
СтатистическиСъбират статистически данни за посетителите, пр. използват се от Google Analytics за оптимизиране обмяната на данни, разпознаване на посетителя и др.
РекламниИзползват се за провеждане на рекламни кампании в мрежата на Google, Facebook и др., пр. използват се за проследяване на посещенията от рекламни кампании.
Изключи бисквитките